Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει, κατά παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, εκτυπωτικό, ακροβατικό ακόμα και αεροπλανικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου περί προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 100/75, Ν. 2121/1993 κλπ) και λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

All Content is protected by international copyright laws and conventions. You may view Content for your personal, non-commercial use only, provided you keep intact all credits and copyright and proprietary notices. To reproduce, republish, distribute or publicly perform or display or use the Content for any other purpose, you must first obtain our express written permission / authorization. Normally, we will give you permission to republish or link content of our site! But first, ask for it!